Lomnice

Jednotliví Židé žili v Lomnici již od 16.–17. století, ale židovská obec se ustavila až počátkem 18. století příchodem osadníků z Lysic. Pro úbytek migrací do velkých měst byla komunita zrušena již v roce 1928.

Židovská čtvrť představuje významný urbanistický celek plánovitě zbudovaný s pomocí vrchnosti severně od historického jádra městečka. Tvořilo jej čtvercové Židovské náměstí a jediná přístupová ulice Josefa Uhra. Ghetto původně sestávalo z 35 domů včetně školy s rabinátem č.p. 212, špitálu s lázní č.p. 216 a hostince č.p. 208. Většina budov je dodnes v přestavbách dochována.

Synagoga stojí na západní straně Židovského náměstí. Postavena byla v letech 1792–1794 v pozdně barokním slohu na místě starší dřevěné modlitebny. Průčelí do náměstí ovládá odstupňovaný štít s volutami. Půlstoletí sloužila jako skladiště, v letech 1990–1997 byla památkově obnovena pro kulturně společenské využití městyse. Při slavnostním otevření v červnu 1997 byla na jižním průčelí odhalena pamětní deska obětem nacistické rasové genocidy. Veřejnosti je přístupna na vyžádání, kontakt paní Zhořová, tel. +420 549450315.

Židovský hřbitov se nachází asi 150 m odsud severovýchodním směrem. Dostupný je uličkou z Židovského náměstí. Byl založen na počátku 18. století. Nachází se na něm přes 500 náhrobků, mezi nimi cenné pomníky barokního a klasicistního typu s reliéfní výzdobou a symbolikou. Nejstarší dochovaný náhrobní kámen pochází z roku 1716. Nedaleko vstupní kované brány stojí někdejší márnice, která skrývá menší muzejní expozici o historii a památkách zdejší židovské obce. Hřbitov je volně návštěvníkům přístupný.

Lomnice je rodné místo význačného norského psychiatra Leo Eitingera (1912–1996 Oslo).

Další informace o místě a jeho pamětihodnostech, viz www.lomnice.cz.